Regulamin

Regulamin sklepu internetowego KADOO z dnia 25 stycznia 2018 r. 

§ 1

Postanowienia wstępne

 • Sklep internetowy KADOO (nazwa sklepu), dostępny pod adresem internetowym www.kadoo.pl prowadzony jest przez Tomasza Zarzyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Imperial Invest Tomasz Zarzycki, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej ul. Młynarska nr 7, 01-205 Warszawa, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9721067973, REGON 300840742.
 • Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze klepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu. 

 

§ 2

Definicje

 • Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 • Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Invest Imperial Tomasz Zarzycki, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej ul. Młynarska nr 7, 01-205 Warszawa, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9721067973, REGON 300840742.
 • Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.
 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.kadoo.shoplo.com. 
 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin - niniejszy regulamin sklepu.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto - konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.
 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, umożliwiający ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt - dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a  Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 • Adres do doręczeń Sprzedawcy: Poznań, ul. Kościelna 33/244, 60-537 Poznań.  
 • Adres e-mail Sprzedawcy: kadoosklep@gmail.com .
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 82 1750 0012 0000 0000 1303 0189
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Informacje ogólne

 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta. 
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.
 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

§ 5

Składanie i realizacja zamówień

 • Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (poprzez formularz zamówienia) 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:  
 • przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10), 
 • łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, 
 • aktywny adres e-mail.
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

§ 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
 • przesyłka pocztowa
 • przesyłka kurierska
 • Czas dostawy uzależniony jest od wyboru firmy realizującej dostawę

a) Poczta Polska – czas dostawy – zwykle 1-3 dni roboczych, b) Kurier - czas dostawy – zwykle 1-2 dni roboczych.

 • Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • płatności elektroniczne
 • płatność kartą płatniczą:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 • W celu złożenia Zamówienia należy: 
 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk koszyk (lub równoznaczny);
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk Zamawiam i płacę oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w sklepie internetowym.
 • Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • W przypadku płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia. 
 • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 • Początek biegu terminu realizacji zamówienia następuje z chwilą uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 • Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej.
 • Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. 

§ 8

Zakładanie Konta w Sklepie

 • W celu założenia Konta w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji. 
 • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 • Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 • W przypadku Umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta jednoznacznego oświadczenia woli przed upływem tego terminu.
 • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.
 • W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Skutki odstąpienia od umowy:
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także koszty zwrotu produktu, jeśli ze względu na swój charakter produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 
 • W przypadku gdy ze względu na charakter produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu produktu, będzie się znajdować w opisie produktu na stronie internetowej Sklepu.
 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9

Reklamacja i gwarancja

 • Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty, które są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, wyłączona zostaje odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy.
 • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 • Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Konsument ma prawo:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady;
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 • Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy, Konsument zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w § 3 Regulaminu. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
 • Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Konsumentowi. Jeśli wada została stwierdzona przez Konsumenta przed upływem roku od dnia wydania produktu domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w momencie sprzedaży.
 • Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:                   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php                                          http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej - zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej - z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 • Konsument może skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11

Dane osobowe Klientów

 • Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 • Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego mogą być: 
 • W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym. 
 • Klient ma prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia jego danych osobowych, a także przysługuje mu możliwość sprzeciwienia się ich przetwarzaniu.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 • Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności umieszczanej na stronie internetowej Sklepu. 

§ 12

Postanowienia końcowe

 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. 
 • Do umów już zawartych znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu  obowiązujące w chwili zawarcia umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów